Producenci
Regulamin

 

 

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego manoo.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresami internetowymi: www.manoo.pl prowadzony jest przez firmę Sun Spa Katarzyna Malinowska, 90-426 Łódź, ul. Struga 6 lok 2, nip: 729-190-01-94, regon 471642179
Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami: www.sklepsunspa.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

c) Usługodawca – Sun Spa Katarzyna Malinowska, 90-426 Łódź, ul. Struga 6 lok 2, nip: 729-190-01-94, regon 471642179, tel 48 42 632 09 05
d) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą,

i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą

j) Produkt specjalny – Produkt, który jest dostępny na specjalne Zamówienie.

k) Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT,

l) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia drogą mailową,

m) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

Regulamin określa zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w pkt 2d niniejszego paragrafu, polegają na:
a) prowadzeniu konta w sklepie internetowym,

b) umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta oznacza zapoznanie się Usługobiorcy z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.
Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Kupującego do komputera (tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu itp.), przeglądarki internetowej oraz sieci internet.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) złożenie Zamówienia drogą mailową,

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
Usługobiorca może złożyć Zamówienie, o którym mowa w pkt 3c niniejszego paragrafu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18
Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będę rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Każde Zamówienie złożone w Sklepie internetowym będzie potwierdzane przez Usługodawcę drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia nie będzie ono realizowane.
Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Usługobiorców będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Usługobiorców Zamówienia takie nie mogą być anulowane.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego weryfikowania Zamówień w celu potwierdzenia wiarygodności Usługobiorcy. W przypadku negatywnej weryfikacji Zamówienie zostanie anulowane, a Usługobiorca poinformowany o tym fakcie.
Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Usługobiorcy) wynosi 2 dni robocze.
W przypadku realizacji Zamówienia, którego częścią są Produkty specjalne, czas realizacji wynosi 14 dni roboczych.
W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Usługobiorca jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Usługobiorca może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
Usługobiorca nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność za pobraniem,

b) płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy,

c) e-przelew kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard oraz Maestro. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Wyboru płatności dokonuje Usługobiorca podczas składania Zamówienia.
W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Usługodawcy o nr 50102055581111123745800069
W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4c niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
W przypadku sposobów płatności, o których mowa w pkt 4b oraz 4c niniejszego paragrafu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub telefoniczną.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zapasów takich Produktów. W takim przypadku Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę o wyczerpaniu zapasów, a Usługobiorca może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

§4. DOSTAWA

Produkty oferowane w sklepie internetowym dostarczane są przez Pocztę Polską, firmę kurierską Sódemka lub inną – wybraną przez Usługobiorcę. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionych Produktów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Usługodawcą, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Usługobiorca jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
Koszty dostawy ponosi Usługobiorca.
Koszty dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.
Usługobiorcy z krajów Unii Europejskiej mają możliwość zakupu Produktów z 0% VAT-em, zgodnie z zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. GWARANCJA

Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją, której udziela Usługodawca.
Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Usługobiorcy wraz z zamówionymi Produktami.
W przypadku, gdy zamówiony Produkt posiada usterki, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do Usługodawcy, zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
W przypadku uszkodzeń Produktów objętych gwarancją, których cena w momencie zakupu przekraczała 15000 PLN, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy urządzenie zastępcze (ten sam model lub zbliżony – w zależności od dostępności) na czas rozpatrzenia gwarancji oraz naprawy uszkodzonego urządzenia.

§6. REKLAMACJA

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Czas obowiązywania rękojmi - 2 lata.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres SUN SPA KATARZYNA MALINOWSKA, 90-426 Łódź, ul. Struga 6 lok 2.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Usługobiorców będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Usługobiorcę, przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu lub na kartę, z której dokonana była e-płatność. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Usługobiorca.

 

§8 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5.Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości _3____ % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii. 

1.6.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.7.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.8.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 

 

§ 9. Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji Konta lub składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracji oraz Zamówienia przez Sprzedawcę w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji Zamówienia dokonywanego w Platformie oraz świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta lub świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Sun Spa Katarzyna Malinowska 90-426 Łódź, ul. Struga 6 lok 2. . Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych oraz przeniesienia ich do innego podmiotu. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Platformie , przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, a w przypadku jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z § 10 poniżej – również w celu przesyłania Klientowi biuletynu informacyjnego (Newslettera) Platformy , a także innych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy, w tym informacji o Administratorze, Platformie , produktach dostępnych w Platformie , ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w dokumencie Polityka prywatności znajdującym się na stronie internetowej Platformy.

5. Dane osobowe użytkowników i klientów Platformy przechowywane w bazach danych Platformy są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.  

6. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w celach: kontaktu w sprawach biznesowych, realizacji umów, finansowo-księgowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń. W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Dane przechowywane są bezterminowo.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Sun Spa Katarzyna Malinowska, lub wysyłając maila na adres: biuro@salonsunspa.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl